Historia

Początki szkoły

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jaśle z siedzibą przy ul. Kołłątaja 12 powstała w 1991 roku w odpowiedzi na potrzebę kształcenia muzycznego wśród uzdolnionej młodzieży. Szkoła rozpoczęła swoją działalność dzięki staraniom Mirosławy Lisowskiej, która jako właściciel szkoły pełniła również obowiązki dyrektora szkoły, a także nauczyciela gry na fortepianie.

W szkole I stopnia uruchomiony został 4-letni dział młodzieżowy, natomiast w szkole II stopnia 5-letni wydział instrumentalny, umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego muzyka instrumentalisty.

Od pierwszych lat działalności szkoły wprowadzono naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie oraz tubie. Uczniowie zobligowani byli również do uczęszczania na przedmioty teoretyczne obowiązujące w tego typu szkołach państwowych.

 

Rozwój szkoły

Dnia 1 września 1994 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jaśle uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Od tej pory świadectwa wydawane przez szkołę były równoważne ze świadectwami szkół państwowych. Uzyskanie uprawnień wiązało się również z otrzymywaniem dotacji ministerialnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania szkoły, co pozwoliło na efektywniejszą organizację nauczania, wyposażenie szkoły w lepsze instrumenty oraz nowoczesny sprzęt do klasopracowni.

W roku 2002 decyzją administracyjną szkoła podzielona została na dwie niezależne jednostki: Prywatną Szkołę Muzyczną I stopnia w Jaśle, w której prowadzono dział 6-letni i 4-letni oraz Prywatną Szkołę Muzyczną II stopnia w Jaśle z 6-letnim wydziałem instrumentalnym.

W przeciągu lat szkoły rozwijały się dynamicznie, co przejawiało się w coraz większej ilości uczniów oraz absolwentów kończących zarówno szkołę I jak i II stopnia (od początku działalności szkoły do 2006 roku w szkołach uczyło się 836 uczniów, a w samym roku szkolnym 2005/2006 naukę pobierało 191 uczniów, w tym 92 uczniów w szkole II stopnia).

W 2006 roku w szkole II stopnia utworzono 4-letni wydział wokalny ze specjalnością śpiewu solowego, natomiast na wydziale instrumentalnym otworzono klasę perkusji. Nowe specjalności wpłynęły na kolejny rozwój szkół i wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną.


Jubileusz 20-lecia

Rok 2011 przyniósł jubileusz 20-lecia Prywatnej Szkoły Muzycznej w Jaśle. Koncert jubileuszowy odbył się w sali widowiskowej JDK, którą po brzegi wypełnili rodzice, uczniowie, pedagodzy, miłośnicy muzyki a także zaproszeni goście. Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m.in. wicewojewoda Andrzej Reguła, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, główny wizytator regionu rzeszowskiego Krzysztof Szczepaniak, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, wiceburmistrz Jasła Leszek Znamirowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak oraz ksiądz dziekan Tadeusz Paszek. Z okazji jubileuszu szkoła otrzymała również życzenia od starosty jasielskiego Adama Kmiecika, wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza oraz od dyrektorów szkół artystycznych i instytucji kulturalnych.

Wicewojewoda Andrzej Reguła wręczył odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Mirosławie Lisowskiej, Ryszardowi Czerwonce i Tadeuszowi Wróblowi. Główny wizytator regionu rzeszowskiego Krzysztof Szczepaniak uhonorował także dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za szczególny wkład pracy w rozwój szkolnictwa artystycznego” Bogusława Jaskółkę, Jana Szmyda, Małgorzatę Bosak-Skrzyszowską, Jarosława Stompla oraz Marka Rolka (fotorelacja z wydarzenia znajduje się w zakładce „Fotografie” na stronie internetowej szkoły).

Przy okazji jubileuszu Prywatnej Szkoły Muzycznej w Jaśle przyszedł czas na kolejne podsumowania. W ciągu dwudziestoletniej działalności, szkołę ukończyło ponad tysiąc uczniów. Placówka wychowała wielu artystów, a także świadomych twórców i odbiorców życia muzycznego. Wychowankowie i absolwenci szkoły czynnie brali udział w życiu muzycznym Jasła i regionu, a także niejednokrotnie rozsławiali szkołę i miasto Jasło na konkursach, festiwalach oraz przesłuchaniach rangi regionalnej, makroregionalnej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. Oprócz solistów instrumentalistów i wokalistów, prężnie działały także zespoły i orkiestry szkolne, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta, w skład której wchodzili uczniowie zarówno Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle jak i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle (osiągnięcia uczniów znajdują się w zakładce „Sukcesy” na stronie internetowej szkoły).


Zmiany w szkolnictwie artystycznym

We wrześniu 2014 roku Prywatna Szkoła Muzyczna w Jaśle, wraz z całą społecznością polskich szkół artystycznych, stanęła przed nowym wyzwaniem jakim było stopniowe wprowadzenie zmian w szkolnictwie artystycznym, które w swych ogólnych założeniach mają na celu rozwijanie gry zespołowej i pracy w zespole (przy zachowaniu szczególnej troski o najzdolniejszych uczniów), lepszej korelacji treści przedmiotów ogólnomuzycznych oraz większej autonomii w zarządzaniu dla dyrektorów szkół.

W szkole I stopnia zmiany te polegają m.in. na wprowadzeniu od połowy cyklu kształcenia wyboru nauki na dziale instrumentalnym lub muzykowania zespołowego, upraktycznieniu zajęć poprzez połączenie treści przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika (w cyklu 6-letnim) oraz przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne (w cyklu 4-letnim). Dodatkowo wprowadzono nowy przedmiot ogólnomuzyczny – zespół. W szkole muzycznej II stopnia połączono treści przedmiotu literatura muzyczna z historią muzyki, zmniejszono liczbę godzin harmonii, zastąpiono formy muzyczne przedmiotem analiza dzieła muzycznego oraz rozszerzono zasady muzyki o elementy edycji nut. Dodatkowo wprowadzono moduły rozszerzające (przedmioty słuchowe, praktyczne i ogólnomuzyczne), które podniosą atrakcyjność kształcenia i umożliwią uczniowi wybór części przedmiotów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Z dniem 1 września 2014 roku, Mirosława Lisowska, jako właściciel placówki oraz organ prowadzący Prywatną Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Jaśle powierzyła stanowisko dyrektora obydwu szkół Jarosławowi Stomplowi.


Nowa karta w historii szkoły

W kwietniu 2015 roku Mirosława Lisowska z przyczyn osobistych, a także ze względu na zasłużony okres pracy pedagogicznej, zrezygnowała z prowadzenia obu szkół. Nowym organem prowadzącym została Leokadia Wróbel, która od 1 września 2015 roku objęła stanowisko dyrektora szkół.

W placówkach rozpoczęły się ewolucyjne zmiany, które mają na celu dostosowanie Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle do potrzeb obecnych czasów oraz do oczekiwań uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Jednym z priorytetów dla nowego organu prowadzącego stało się doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i instrumenty muzyczne (m.in. fortepian koncertowy, dwie tuby, wiolonczelę, dwie trąbki, puzon, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, sprzęt biurowy). Od dnia 2 września 2015 roku została zmieniona szata graficzna strony internetowej, a logo szkół zostało dostosowane do faktu, że szkoły są odrębnymi podmiotami.


Szkoła dzisiaj

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole I stopnia naukę pobiera 99 uczniów, natomiast w szkole II stopnia 79 uczniów. W ciągu dwudziestu czterech lat istnienia szkoły naukę pobierało 1440 (w tym 883 uczniów w szkole I stopnia i 577 w szkole II stopnia). W szkole działają zespoły, chór i orkiestry szkolne. Uczniowie i absolwenci aktywnie kształtują kulturę regionu i biorą czynny udział w życiu muzycznym (aktywność uczniów można zobaczyć w zakładce „Wydarzenia” na stronie internetowej szkoły).


 

Kadra dydaktyczna (do roku 2006)

Od pierwszych lat działalności szkoły razem z Mirosławą Lisowską swoją pracę pedagogiczną zaczynało kilku nieżyjących już nauczycieli: Władysław Świstak - nauczyciel dyrygentury, Krystyna Szczurek - nauczycielka gry na skrzypcach i Marek Drwal - nauczyciel gry na flecie.
Do roku 2006 kadrę dydaktyczną tworzyli również nauczyciele klas instrumentów strunowych: fortepian - Maria Gajdzica, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Irena Stompel, Elwira Szpak, Hanna Śmigaj, Jolanta Trybus; skrzypce - Jarosław Dziadosz, Andrzej Przybycień, Jan Szczecina, Jan Rysz, Maciej Wulw; wiolonczela - Barbara Bałon, Zdzisław Gęstwa, Małgorzata Świstak; gitara - Ryszard Czerwonka, Jarosław Stompel. Klasy instrumentów dętych drewnianych tworzyli: flet - Dariusz Krzok, Cecylia Niemiec; klarnet, saksofon - Zenon Delimata, Bogusław Jaskółka, Edward Madej, Jan Szmyd. Nauczycielami klas instrumentów dętych blaszanych byli: trąbka, tuba - Edward Świątek; trąbka, puzon, tuba - Tadeusz Wróbel; akordeon - Janusz Budziak, Jan Orlow.

Szkolny chór prowadził Janusz Budziak, natomiast orkiestrą dętą (w skład której wchodzą także uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle) kierował Tadeusz Wróbel. W szkole działała także orkiestra smyczkowa.

Przedmioty teoretyczne prowadzili: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Grażyna Bryg, Ryszard Czerwonka, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Irena Stompel, Dorota Źrebiec, Kazimierz Wojdyła. Pedagogikę i psychologię wykładała Anna Słowik. Funkcję zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych pełnił Michał Lisowski natomiast do spraw dydaktycznych Marek Rolek.


Kadra dydaktyczna (2006-2014)

W poszczególnych latach okresu 2006-2014 nauczycielami klas instrumentów strunowych byli: fortepian - Maria Gajdzica, Ryszard Czerwonka, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Mirosława Lisowska,  Mariusz Sielski, Irena Stompel, Elwira Szpak, Hanna Śmigaj, Jolanta Trybus, Norbert Gudel; skrzypce - Andrzej Przybycień, Jan Rysz, Maciej Wulw; wiolonczela - Barbara Bałon, Zdzisław Gęstwa, Wojciech Pelczar; gitara - Krzysztof Kramarz, Jarosław Stompel. Klasy instrumentów dętych drewnianych tworzyli: flet - Dariusz Krzok, Aleksandra Piękoś; klarnet, saksofon - Zenon Delimata, Bogusław Jaskółka, Edward Madej, Jan Szmyd. Nauczycielami klas instrumentów dętych blaszanych byli: trąbka, tuba - Edward Świątek; trąbka, puzon, tuba - Tadeusz Wróbel; akordeon - Janusz Budziak, Jan Orlow, Antoni Tełewiak. Klasę instrumentów perkusyjnych prowadził Marek Burda.

Śpiewu solowego na wydziale wokalnym nauczała Stanisława Mikołajczyk-Madej. Szkolny chór prowadził Janusz Budziak, Irena Stompel, Monika Twarduś, natomiast Młodzieżową Orkiestrą Dętą (w skład której wchodzą także uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle) kierował Tadeusz Wróbel. W szkole działała także orkiestra smyczkowa.

Przedmioty teoretyczne prowadzili: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Irena Stompel. Funkcję zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych pełnił Michał Lisowski natomiast do spraw dydaktycznych pełnili Marek Rolek i Jarosław Stompel.


Kadra dydaktyczna (2015/2016)

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektorzy: Renata Osikowicz-Wyroba, Jarosław Stompel.
Klasa fortepianu: Jadwiga Błażowska, Ryszard Czerwonka, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Irena Stompel, Elwira Szpak, Jolanta Trybus, Norbert Gudel.
Klasa instrumentów strunowych: Kamil Kukla, Andrzej Przybycień, Radosław Stencel, Jarosław Stompel, Jan Rysz, Maciej Wulw.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Janusz Budziak, Bogusław Jaskółka, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Jan Szmyd, Antoni Tełewiak, Tadeusz Wróbel.
Klasa perkusji: Marek Burda, Józef Wójcik.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Mateusz Gałuszka, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Irena Stompel.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa:
Orkiestra dęta: Tadeusz Wróbel.


Bibliografia

Literatura:

  1. Lisowska M., Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia, w: Encyklopedia Jasła pod redakcją Zdzisława Świstaka, Jasło 2010, s. 572.

  2. Hap W., Świstak Z. (red.), Jasło na przełomie II i III tysiąclecia, Jasło 2006, s. 334.

  3. Broszura Informacyjna MKiDN, Zmiany w szkolnictwie artystycznym, Warszawa 2013.

  4. Archiwum Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle

Źródła internetowe:

  1. http://www.jaslo4u.pl/xx-lat-prywatnej-szkoly-muzycznej-i-i-ii-st-w-jasle-newsy-jaslo-11882, artykuł XX lat Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jaśle w jasielskim portalu informacyjnym Jaslo4u, (26.09.2015).

  2. http://www.twojejaslo.pl/raporty-i-interwencje/item/72831-ważą-się-losy-prywatnej-szkoły-muzycznej#.VgfUdZfkzRJ, artykuł Ważą się losy Prywatnej Szkoły Muzycznej w jasielskim portalu informacyjnym Twoje Jasło, (26.09.2015).

  3. http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/zmiany-w-szkolnictwie-artystycznym.php, artykuł Szkolnictwo artystyczne – wyzwania i zadania na stronie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (26.09. 2015).

05.10.2015 r.

 

 

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektorzy: Renata Osikowicz-Wyroba, Jarosław Stompel.
Klasa fortepianu: Jadwiga Błażowska, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Ewa Mastej-Kozioł, Irena Stompel, Elwira Szpak, Norbert Gudel, Antoni Tełewiak, Jolanta Trybus.
Klasa instrumentów strunowych: Kamil Kukla, Andrzej Przybycień, Radosław Stencel, Jarosław Stompel, Jan Rysz, Maciej Wulw, Katarzyna Sytnik-Jaracz.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Bogusław Jaskółka, Tomasz Mazur, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Jan Szmyd, Tatiana Walisiak,Tadeusz Wróbel.
Klasa perkusji: Marek Burda, Cezary Prajsnar.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Mateusz Gałuszka, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Irena Stompel, Agnieszka Kudasik.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa: Mateusz Gałuszka.
Orkiestra dęta: Tadeusz Wróbel.

 

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektor: Jarosław Stompel.
Klasa fortepianu: Jadwiga Błażowska, Piotr Duda, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Ewa Mastej-Kozioł, Irena Stompel, Katarzyna Rzeszutek, Norbert Gudel, Elwira Szpak, Jolanta Trybus.
Klasa instrumentów strunowych: Kamil Kukla, Andrzej Przybycień, Jarosław Stompel, Jan Rysz, Maciej Wulw, Thomas Van de Velde.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Bogusław Jaskółka, Tomasz Mazur, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Jan Szmyd, Tatiana Walisiak, Tadeusz Wróbel.
Klasa perkusji: Cezary Prajsnar.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Mateusz Gałuszka, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Irena Stompel, Agnieszka Kudasik.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa: Mateusz Gałuszka.
Orkiestra dęta: Tadeusz Wróbel.

 

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektor: Kornelia Wojnarowska, Jarosław Stompel.
Klasa fortepianu: Jadwiga Błażowska, Piotr Duda, Elżbieta Gierlicka, Edyta Kuschel, Ewa Mastej-Kozioł, Irena Stompel, Karol Dyląg, Jan Baciak, Norbert Gudel.
Klasa instrumentów strunowych: Andrzej Przybycień, Jarosław Stompel, Jan Rysz, Maciej Wulw, Thomas Van de Velde, Kacper Czopowik, Mateusz Rąpała.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Bogusław Jaskółka, Tomasz Mazur, Paweł Pietruszka, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Tatiana Walisiak,Tadeusz Wróbel.
Klasa perkusji: Michał Dudek.
Klasa organów: Mateusz Gałuszka.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Mateusz Gałuszka, Agnieszka Kudasik, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Monika Twarduś.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa: Mateusz Gałuszka.
Orkiestra dęta: Tadeusz Wróbel.

 

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektor: Jarosław Stompel, Monika Twarduś, Kornelia Wojnarowska.
Klasa fortepianu: Jan Baciak, Piotr Duda, Karol Dyląg, Elżbieta Gierlicka, Agnieszka Kudasik, Ewa Mastej-Kozioł, Dorota Skibicka, Irena Stompel.
Klasa instrumentów strunowych: Elżbieta Bukowiec, Kacper Czopowik, Andrzej Przybycień, Mateusz Rąpała, Jan Rysz, Jarosław Stompel, Maciej Wulw, Thomas Van de Velde.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Bogusław Jaskółka,Tomasz Mazur, Paweł Pietruszka, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Tatiana Walisiak, Tadeusz Wróbel.
Klasa perkusji: Michał Dudek.
Klasa organów: Mateusz Gałuszka.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Małgorzata Bosak-Skrzyszowska, Mateusz Gałuszka, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Monika Twarduś, Robert Wójcik.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa: Mateusz Gałuszka.
Orkiestra dęta: Piotr Duda.

 

Kadra dydaktyczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor: Leokadia Wróbel.
Wicedyrektor: Jarosław Stompel, Monika Twarduś, Kornelia Wojnarowska.
Klasa fortepianu: Jan Baciak, Piotr Duda, Karol Dyląg, Elżbieta Gierlicka, Agnieszka Kudasik, Ewa Mastej-Kozioł, Dorota Skibicka, Irena Stompel.
Klasa instrumentów strunowych: Elżbieta Bukowiec, Eliza Lechwar-Nowak, Andrzej Przybycień, Mateusz Rąpała, Jan Rysz, Jarosław Stompel, Maciej Wulw.
Klasa instrumentów dętych: Agata Bartoś, Bogusław Jaskółka,Tomasz Mazur, Paweł Pietruszka, Aleksandra Piękoś, Robert Pisarek, Tadeusz Wróbel, Jakub Zastawny, Teresa Żydek.
Klasa perkusji: Michał Dudek.
Klasa organów: Mateusz Gałuszka.
Klasa śpiewu solowego: Kornelia Wojnarowska.
Przedmioty teoretyczne: Mateusz Gałuszka, Wiktor Lorens, Renata Osikowicz-Wyroba, Marek Rolek, Monika Twarduś, Jakub Zastawny.
Chór szkolny: Monika Twarduś.
Orkiestra smyczkowa: Mateusz Gałuszka.
Orkiestra dęta: Piotr Duda.