Stopień drugi - specjalność wokalistyka

Szkoła muzyczna II stopnia prowadzi edukację w zakresie zajęć artystycznych (szkoła nie prowadzi zajęć ogólnokształcących).

Uczeń szkoły muzycznej II stopnia w specjalności wokalistyka o czteroletnim cyku kształcenia uczy się śpiewu (jest to przedmiot główny) oraz zobligowany jest ponadto do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych rozłożonych na poszczególne lata nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych .

Przedmiot główny – śpiew

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  • praca z akompaniatorem
  • fortepian dla wokalistów
  • dykcja i recytacja
  • zespół wokalny
  • chór
  • kształcenie słuchu
  • zasady muzyki z elementami edycji nut
  • harmonia
  • historia muzyki
  • formy muzyczne

Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia z tytułem Muzyk.